ශ්‍රී ලංකා: උද්ඝෝෂණ, පොලිස් හා ආරක්ෂක අංශ වළින් සිදුකරන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා අන්තර්ජාලයේ සජීවීව විකාශය කිරීම සඳහා ඉඟි

$0.00

Description

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ඝෝෂණ, පොලිස් හා ආරක්ෂක අංශ වළින් සිදුකරන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා අන්තර්ජාලයේ ආරක්ෂිතව, සදාචාරාත්මකව සහ ඵලදායී ලෙස සජීවීව විකාශය කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් සහිත සිංහලෙන් මාර්ගෝපදේශයකි.

Help WITNESS create more human rights change

Join us by subscribing to our newsletter.

Support WITNESS