آماده کردن گوشیھای ھوشمند برای مستندسازی آفلاین

$0.00

Description

بھرغم خاموشی اینترنت، کسانی کھ قصد مستند کردن رویدادھا را دارند، ھمچنان میتوانند شواھد ویدئویی را ثبت و .ضبط کنند و آنھا را یا بھ صورت آفلاین، یا بعد از بازیابی دسترسی بھ اینترنت، با دیگران بھ اشتراک بگذارند

در اینجا نکات و راھکارھایی را کھ از کنشگران و دیگر فعالان مستندسازی آموختھایم، ارائھ میکنیم تا بتوانید گوشی .ھوشمند خود را برای مستندسازی آفلاین آماده کنید

Help WITNESS create more human rights change

Join us by subscribing to our newsletter.

Support WITNESS