آیا باید از این اپلیکیشن مستندسازی استفاده کنم؟

$0.00

Description

اپلیکیشنھای بسیاری وجود دارند کھ میتوانید از آنھا برای ثبت تصاویر ویدئویی استفاده کنید؛ از اپلیکیشن دوربین پیشفرض گوشی گرفتھ تا اپلیکیشنھای تخصصیتری مثل ProofMode و Tella و Eyewitness to Atrocities کھ برخی از آنھا امکاناتی دارند کھ فقط با دسترسی بھ اینترنت فراھم میشوند.
وقتی ارزیابی خطرات و تھدیدھا را انجام دادید، با سوالات راهگشایی کھ در ادامھ آمده میتوانید ببینید کدام اپلیکیشن مستندسازی تصویری، بھتر از دیگران بھ کارتان میآید.

Help WITNESS create more human rights change

Join us by subscribing to our newsletter.

Support WITNESS