All Library resources are free to download, use and remix (learn more)

بکآپ گرفتن از فایلھای تصویری موجود در موبایل، بدون دسترسی بھ اینترنت یا کامپیوتر

تھیھ نسخھ پشتیبان )بکآپ( بسیار اھمیت دارد تا اطمینان حاصل کنید کھ فایلھای مستند شما بھ صورت تصادفی حذف نمیشوند و یا در صورت مصادره شدن گوشی شما، از دست نمیروند. در زمان خاموشی یا کند شدن شدید اینترنت، ممکن است نتوانید بھ شیوهھای معمول خود بکآپ بگیرید یا فایلھای خود را بھ جای امن دیگری برسانید. کپی کردن این فایلھا بھ یک کامپیوتر یا لپتاپ دیگر یکی از راهھای بکآپ گرفتن است، اما از آنجایی کھ اغلب کاربران بھ چنین امکانی دسترسی ندارند، در اینجا نکات و ترفندھایی آوردهایم کھ بھ شما در تھیھ نسخھ پشتیبان از فایلھا در ھنگام خاموشی اینترنت یا زمانی کھ بھ کامپیوتری دسترسی ندارید، یاری میرسانند.