نگھداری تصاویر قابل تایید در زمان خاموشی اینترنت

$0.00

Description

مدافعان حقوق بشر، کاوشگران و پژوھشگران و روزنامھنگاران، عموما بھ گزارشھای مستند دست اولی متکیاند کھ بھ دست شاھدان عینی تصویربرداری شده است، تا بتوانند رسالت نظارت و گزارشگری خود را بھ انجام برسانند و موارد نقض حقوق بشر را مستند کنند. آنھا برای حصول اطمینان از اینکھ بر اساس اطلاعات درست و دقیق اقدام میکنند، قدمھایی برمیدارند کھ سنجش اصالت و تایید صحت مستندات دریافتیشان را ممکن میسازد؛ فرآیندی کھ میتواند بسیارپرزحمت و زمانبر باشد.

Help WITNESS create more human rights change

Join us by subscribing to our newsletter.

Support WITNESS