ဒီမှတ်တမ်းတင် app ကို သုံးသင့်ပါသလား?

$0.00

Description

ဗီဒီယိုဖမ်းယူရန် မှတ်တမ်းတင်သူများ အသုံးပြုနိုင်သော app များစွာမှာ

ဖုန်းထဲတွင်ပါဝင်သော “Camera App” မှ အစ ပိုမိုအထူးပြုထားသော မှတ်တမ်းတင် app များဖြစ်သည့် “ProofMode, Tella, Eyewitness to Atrocities” အထိရှိသည်။ အချို့ app ၏ အဂ်ါရပ်များသည် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခွင့်ကို မှီခိုသည့်အတွက်

app က သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ကို

Help WITNESS create more human rights change

Join us by subscribing to our newsletter.

Support WITNESS