مستندسازی در هنگام قطع اینترنت

$0.00

Description

بھرغم خاموشی اینترنت، کسانی کھ قصد مستند کردن رویدادھا را دارند، ھمچنان میتوانند شواھد ویدئویی را ثبت و .ضبط کنند و آنھا را یا بھ صورت آفلاین، یا بعد از بازیابی دسترسی بھ اینترنت، با دیگران بھ اشتراک بگذارند

Help WITNESS create more human rights change

Join us by subscribing to our newsletter.

Support WITNESS