آماده کردن گوشیھای ھوشمند برای مستندسازی آفلاین

$0.00

Description

بھرغم خاموشی اینترنت، کسانی کھ قصد مستند کردن رویدادھا را دارند، ھمچنان میتوانند شواھد ویدئویی را ثبت و .ضبط کنند و آنھا را یا بھ صورت آفلاین، یا بعد از بازیابی دسترسی بھ اینترنت، با دیگران بھ اشتراک بگذارند
در اینجا نکات و راھکارھایی را کھ از کنشگران و دیگر فعالان مستندسازی آموختھایم، ارائھ میکنیم تا بتوانید گوشی .ھوشمند خود را برای مستندسازی آفلاین آماده کنید
توجھ داشتھ باشید کھ برای برخی از مراحل این راھنما، دسترسی بھ اینترنت ضروری است. بنابراین باید این مراحل را یا پیش از وقوع خاموشی اینترنت انجام دھید یا پس از بازیابی دسترسی بھ اینترنت. برای انجام این مراحل، پیش از آنکھ در موقعیت پراسترس و پرخطر قرار بگیرید، اقدام کنید. ھمین حالا این گامھا را بردارید و با گوشی ھوشمندتان تمرین کنید تا

Help WITNESS create more human rights change

Join us by subscribing to our newsletter.

Support WITNESS